Some of our recent transactions on the news

Xuan Thien Group, Keb Hana Bank, and VietinBank Dong Da completed a credit contract of VND 1,505 billion (Hyperion: Sole Lead Advisor for Borrower)

Tham dự buổi lễ có: Ông Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện; ông Mai Xuân Hương – Tổng Giám đốc Công ty CP EA Súp 2; ông Min Pilboo – Tổng Giám đốc Keb Hana Bank chi nhánh Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Giang – Giám đốc VietinBank Đống Đa.

Sau quá trình thẩm định đánh giá, thiết kế phương án cấp tín dụng và phối hợp làm việc không ngừng nghỉ, VietinBank đã phát hành thành công bảo lãnh vay vốn trên cơ sở khoản cho vay tái tài trợ cho Dự án điện mặt trời EA Súp 2 công suất 136 MWp của Công ty CP EA Súp 2 trực thuộc Tập đoàn Xuân Thiện của Keb Hana Bank. Sự kiện để lại dấu ấn mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh năm 2022 của các bên tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện gửi lời cảm ơn đến nỗ lực của VietinBank, Keb Hana Bank và cán bộ nhân viên Tập đoàn trong việc hoàn thành phương án tín dụng lần này. Đồng thời, ông chia sẻ những kế hoạch, dự án kinh doanh mới trong thời gian tới và bày tỏ mong muốn hợp tác với các ngân hàng có tiềm lực tài chính, làm việc chuyên nghiệp và tận tâm trong công tác phục vụ khách hàng.

Về phía VietinBank, ông Nguyễn Quốc Giang – Giám đốc VietinBank Đống Đa nhấn mạnh: Đây là một trong những phương án tái cấu trúc tài chính điển hình giúp tiết kiệm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, tận dụng nguồn vốn giá rẻ của ngân hàng nước ngoài kết hợp cùng sự chuyển dịch hiệu quả trong cơ cấu các sản phẩm tín dụng của ngân hàng trong nước trước tình hình room tín dụng chạm trần của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Với uy tín, kinh nghiệm và năng lực tài chính vững mạnh, ông Nguyễn Quốc Giang bày tỏ tin tưởng về sự hợp tác giữa VietinBank và Tập đoàn Xuân Thiện sẽ mang lại nhiều giá trị cho các bên, nâng cao hơn nữa năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

VietinBank Đống Đa đã thực hiện một phương án cấp tín dụng rất tiêu biểu cho khách hàng, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra. Phương án đã đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ kép, vừa tuân thủ đúng định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về room tín dụng, vừa hỗ trợ tối đa nguồn tín dụng cho hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

————————-

(Machine translated by Google)

Attending the ceremony were: Mr. Nguyen Van Thien – Chairman of Xuan Thien Group; Mr. Mai Xuan Huong – General Director of EA Soup 2 Joint Stock Company; Mr. Min Pilboo  – General Director of Keb Hana Bank Hanoi branch; Mr. Nguyen Quoc Giang – Director of VietinBank Dong Da.

After the process of appraisal, design of credit extension plan and non-stop working coordination, VietinBank has successfully issued a loan guarantee on the basis of a refinancing loan for the EA Sup Solar Power Project 2 with a capacity of 136 MWp of EA Sup 2 Joint Stock Company belongs to Xuan Thien Group of Keb Hana Bank. The event left a strong mark on the business activities of the participants in 2022.

Speaking at the ceremony, Mr. Nguyen Van Thien – Chairman of Xuan Thien Group thanked VietinBank, Keb Hana Bank and the Group’s staff in completing this credit plan. At the same time, he shared new business plans and projects in the near future and expressed his desire to cooperate with banks with financial potential, working professionally and conscientiously in customer service. .

On the side of VietinBank, Mr. Nguyen Quoc Giang – Director of VietinBank Dong Da emphasized: This is one of the typical financial restructuring plans to help save financial costs for businesses, taking advantage of the bank’s cheap capital. foreign banks combined with an effective shift in the structure of credit products of domestic banks in the face of the situation that the credit room has reached the ceiling of the Vietnamese banking system.

With a strong reputation, experience and financial capacity, Mr. Nguyen Quoc Giang expressed his belief that the cooperation between VietinBank and Xuan Thien Group will bring more values to the parties, further improving financial capacity. and competitiveness for sustainable development in the new period.

VietinBank Dong Da has implemented a very typical credit extension plan for customers, in line with the actual situation and meeting practical needs. The plan has ensured the implementation of dual tasks, both in compliance with the operating direction of the State Bank of Vietnam on credit room, and at the same time supporting maximum credit sources for the activities of enterprises in particular and economy in general.

Sources:

https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-dong-da-Tap-doan-Xuan-Thien-va-Keb-Hana-Bank-hoan-tat-hop-dong-tin-dung-1-505-ty-dong-20230110105321.html

https://vietnamnet.vn/xuan-thien-group-no-luc-tan-dung-loi-the-tu-cac-nguon-luc-quoc-te-2131238.html

Photos:

Hyperion Investment Advisory Company Limited

Address:  14th Floor, Sudico Building, Me Tri Street, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi, Vietnam

Email: [email protected]